1. Identifikace a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Business Media CZ s.r.o., IČ 03631877, se   sídlem Nádražní 762/32.150 00 Praha 5 – Smíchov. Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181.

Kontaktní údaje správce:

adresa: Nádražní 762/32.150 00 Praha 5 – Smíchov
e-mail: info@bmczech.cz
telefon: 225 351 111

 1. Seznam serverů

Společnost Business Media CZ s.r.o. je provozovatelem těchto serverů:
Business Media CZ, dostupný z internetové adresy https://www.bmczech.cz
Moderní byt, dostupný z internetové adresy https://www.modernibyt.cz
Automobil, dostupný z internetové adresy https://www.automobilrevue.cz
Technický portál, dostupný z internetové adresy https://www.technickyportal.cz
Bydlení, dostupný z internetové adresy https://www.bydlenimagazin.cz
Trucker, dostupný z internetové adresy https://www.trucker.cz
E-časopisy, dostupný z internetové adresy https://ecasopisy.businessmedia.cz
Veletrhy virtuálně, dostupný z internetové adresy https://www.veletrhyvirtualne.cz

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu správce.

Za účelem poskytování předplatného zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail), objednaný titul, počet výtisků, počátek a konec poskytování předplatného.

Pokud je předplatné poskytováno jiné osobě, než která ho objednala, zpracováváme spolu s doručovací adresou pro předplatné také jméno a příjmení této osoby.

Pokud uplatníte reklamaci doručení předplaceného titulu, budeme zpracovávat údaje o této reklamaci (čas a důvod reklamace, předplacený titul, způsob vyřízení reklamace). Pokud jste získali nárok na získání dárku k předplatnému, budeme zpracovávat údaje o tom, jaký dárek jste získali a o době a způsobu jeho předání včetně případného potvrzení o jeho předání.

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaj o předplaceném titulu používáme pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s nabídkou periodického tisku podobného zaměření jako předplacený titul. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji vydavatelské činnosti. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení (opt-out).

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované v objednávce předplatného, nebudeme Vám moci poskytnout předplatné a neuzavřeme s Vámi odpovídající smlouvu.

V případě registrace na webech společnosti Business Media CZ s.r.o. (viz. bod 2. Seznam serverů) a v případech objednávky zasílaní newsletterů zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. V případě registrace účtu v rámci diskuzích na webech uvedených výše evidujeme přezdívku a heslo v zašifrované podobě.

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailové adresy a telefon, údaje o dosaženém vzdělání, absolvované praxi a případné další osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci přijímacího řízení.

 1. Důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

 1. identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným na webových stránkách správce (viz. bod 2 Seznam serverů).
 2. činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy (včetně doručování zboží a služeb), jejíž smluvní stranou je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů.
 3. údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti.
 4. osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci, zlepšování kvality našich služeb, zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb.

V případě zpracování osobních údajů ve vztahu k fyzickým osobám, které se ucházejí o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče v rámci provádění opatření směřujících k uzavření smlouvy (výběrového řízení).

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery a zaměstnance, kterým Vaše data svěřujeme, a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jste je poskytli.

Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak mohou být:

 1. osoby, které pro nás zajišťují subdodávky služeb, technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme.
 2. osoby zajišťující pro nás právní poradenství, daňové poradenství a audit v případě, kdy je to nezbytné, a dále v případě dlužníků osoby zajišťující inkaso pohledávek.
 3. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují.
 1. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si Vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže.

Další typ cookie si pamatuje Vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve Vašem počítači i po ukončení prohlížeče.

Cookie používáme také pro analytické účely a pomáhá nám zjišťovat agregované informace o celkovém počtu návštěvníků serveru, délku návštěvy apod.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání, uchováváme 12 měsíců od doby, kdy nám své osobní údaje poskytnete.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné.

Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail osobniudaje@bmczech.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

 1. Změny dokumentu Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Informace o zpracování osobních údajů.

Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat tyto Informace o zpracování osobních údajů.

K osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud subjekt údajů neudělil souhlas s jiným zacházením.

Datum aktualizace: 24. 5. 2018

Kontakt