Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 9.9. 2020 do 8. 10. 2020 do 24 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Moderní byt č.9/2020

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor knižní soutěže

emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 9. 9. 2020 do 8. 10. 2020 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Emailová soutěž probíhá v časopise Moderní byt č. 9/2020.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která odpoví správně na soutěžní otázku, uvedenou v časopise Moderní byt a svou odpověď odešlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz do 8.10.2020 a s účastí v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

čtenáři,kteří správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz, budou zařazeny do slosování o zapůjčení automobilu značky Volvo XC60 nebo XC90 na víkend s plnou nádrží zdarma. Losování proběhne 15.10.2020. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Volvo Car Czech Republic, K Chotobuzi 333, Čestlice 251 01, tel: 296 787 111, která jim výhru zprostředkuje

Výhry:

1x zapůjčení automobilu Volvo s plnou nádrží na celý víkend

V.

Soutěžní otázka

Jak se jmenuje první čistě elektrický model značky Volvo, který byl letos představen?

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 9.9.2020

Kontakt