Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3.7. 2024 do 20. 08. 2024 do 24hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž o kombinovanou pračku se sušičkou
(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor soutěže

Emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3.7. 2024 do 20. 08. 2024 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Emailová soutěž probíhá v časopise Moderní byt č. 7-8/24 a na webu www.modernibyt.cz

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která správně odpoví na soutěžní otázku do 20.8.2024, která je uvedená v časopise Bydlení nebo na webu www.modernibyt.cz, odešle na emailovou adresu soutez@bmczech.cz a s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

Čtenáři, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz, budou zařazeny do slosování o 1 ks kombinované pračky se sušičkou, která jim bude předána osobně nebo zaslána kurýrní firmou na adresu, na které se organizátor s výhercem domluví. Losování proběhne 23.08.2024.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Bosch.

Výhry:

1 ks kombinovaná pračka se sušičkou od společnosti Bosch

V.

Soutěžní otázka

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje funkce, která umožňuje načíst informace o doporučeném dávkování prostředku z obalu přímo do aplikace, resp. spotřebiče, aby bylo automatické dávkování co nejpřesnější a úspory co nejvyšší?

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 3. 7. 2024

Kontakt