Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.5. 2021 do 8. 6. 2021 do 24 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v magazínu Automobil, Bydlení a Moderní byt

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže
I.
Organizátor soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 5. 2021 do 8. 6. 2021 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.
Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.
Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Soutěž probíhá v magazínu Automobil, Bydlení a Moderní byt

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobilrevue.cz, www.bydlenimagazin.cz; www.modernibyt.cz,www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2022) v plné výši (479,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2023 v plné výši (862,- Kč) v období 1.5.-8.6.2021 nebo roční předplatné časopisu Bydlení (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2022) v plné výši (440,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Bydlení (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2023 v plné výši (762,- Kč) v období 1.5 – 8.6.2021 nebo roční předplatné časopisu Moderní byt (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2022) v plné výši (767,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Moderní byt (tj. čísla časopisu 6/2021 až 5/2023 v plné výši (1381,- Kč) v období 1.5. – 8.6.2020 a uhradí ho nejpozději do 10.6.2021 s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže
Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné, budou zařazeny do slosován o elektrokoloběžku Seat MÓ eKickScooter, která jim bude zaslána na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného nebo převzetí osobně ve společnosti Business Media CZ, Nádražní 32, 150 00 Praha 5. |Losování proběhne 13.6.2021. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než

stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo uSeat , která jim výhru doručí.

Výhry:
1ks elektrické koloběžky

VI.
Práva a povinnosti organizátora
V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.
Závěrečná ustanovení
Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 5. 2021

Kontakt