Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.9. 2021 do 15. 10. 2021 do 24hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Bydlení č. 9/2021

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor soutěže

Emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.9. 2021 do 15. 10. 2021 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Emailová soutěž probíhá v časopise Bydlení č. 9/21

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.bydlenimagazin.cz, www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Bydlení, tj. čísla časopisu 10/2021 až 09/2022 v plné výši (440,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Bydlení, tj. čísla časopisu 10/2021 až 09/2023 v plné výši (880,- Kč) v období 1.9. – 30.9.2021 a předplatné uhradí nejpozději do 10.10.2021 a odpoví správně na soutěžní otázku do 15.10.2021, která je uvedená v časopise Bydlení u předplatného a svou odpověď odešle na emailovou adresu soutez@bmczech.cz a s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné a správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz, budou zařazeny do slosování o 1 pračku se sušičkou Bosch WNG254U0BY, která jim bude předána osobně nebo zaslána kurýrní firmou na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného. |Losování proběhne 20.10.2021

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Bosch.

Výhry:

1 ks pračku se sušičkou Bosch WNG254U0BY

V.

Soutěžní otázka

Soutěžní otázka: Jaký je šestý důvod, proč pořídit sušičku Bosch?

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 9. 2021

Kontakt