Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.6. 2021 do 3. 7. 2021 do 24hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Bydlení č. 6/2021
(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže
I.
Organizátor soutěže
Emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.6. 2021 do 3. 7. 2021 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.
Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.
Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Emailová soutěž probíhá v časopise Bydlení č. 6/21

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.bydlenimagazin.cz, www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Bydlení, tj. čísla časopisu 07/2021 až 06/2022 v plné výši (440,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Bydlení, tj. čísla časopisu 07/2021 až 06/2023 v plné výši (880,- Kč) v období 1.6. – 3.7.2021 a předplatné uhradí nejpozději do 3.7.2021 a odpoví správně na soutěžní otázku, která je uvedená v časopise Bydlení u předplatného a svou odpověď odešle na emailovou adresu soutez@bmczech.cz a s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže
Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné a správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz, budou zařazeny do slosování o 1 Benzínovou sekačku MTF 4820 PDBW 4S, , která jim bude předáno osobně nebo zasláno kurýrní firmou, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného. |Losování proběhne 11.7.2021

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Mountfield a.s., Všechromy 56, 251 63 Strančice, Tel.: +420 327 772 220

Výhry:

1 ks Benzínová sekačka MTF 4820 PDBW 4S

V.
Soutěžní otázka
Soutěžní otázka: Kolik typů rotačních benzínových sekaček nabízí společnost Mountfield na svých stránkách?

VI.
Práva a povinnosti organizátora
V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.
Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 6. 2021

Kontakt