Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.12. 2020 do 31.1. 2021 do 24 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Bydlení č.12-1/2020

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor knižní soutěže

emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 12. 2020 do 31.1.2021do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Emailová soutěž probíhá v časopise Bydlení byt č. 12-1/2020.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která odpoví správně na soutěžní otázku, uvedenou v časopise Bydlení a svou odpověď odešlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz do 31.1.2021 a s účastí v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

čtenáři, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech, budou zařazeny do slosování o 5 ks příklepové vrtačky Patriot od společnosti Mountfield. Losování proběhne 5.2. 2021. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice

Výhry:

5x příklepová vrtačka Patriot od společnosti Mountfield

V.

Soutěžní otázka

Kolik typů vrtaček značky Patriot nabízí Mountfield? a) čtyři b) pět c) děvět

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1.12.2020

Kontakt