Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.9. 2020 do 30. 9. 2020 do 24 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Automobil 9/2020

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor knižní soutěže

Emailová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 do 24 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Emailová soutěž probíhá v časopise Automobil 9/2020.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobil-revue.cz, www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2020 až 9/2021) v plné výši (479,- Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2020 až 9/2021 v plné výši (958,- Kč) v období 1.9 – 30.9.2020 a uhradí ho nejpozději do 30.9.2020 a odpoví správně na soutěžní otázku, která je uvedená v časopise Automobil u předplatného a svou odpověď odešlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz a s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

Předplatitelé, kteří řádně objednají a uhradí předplatné a správně odpoví na soutěžní otázku a svou odpověď zašlou na emailovou adresu soutez@bmczech.cz, budou zařazeny do slosování o 3 výtisky knihy Pohádky o zlatém trolejbusu, která jim bude zaslána na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného. |Losování proběhne 4.10.2020. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ: 61061409, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300, která jim výhru doručí.

Výhry:

3 ks knihy Pohádky o zlatém trolejbusu

V.

Soutěžní otázka

Ve kterém roce byl vyroben první trolejbus?

a) 1882

b) 1895

c) 1902

VI.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

VII.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 9. 2020

Kontakt