Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3.9. 2019 do 30. 9. 2019 do 12 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

Soutěž s předplatným v časopisu Automobil 9/2019

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor a spolupořadatel soutěže

soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3. 9. 2019 do 30. 9. 2019 do 12 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181, (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

soutěž probíhá v časopise Automobil 9/2019.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobil-revue.cz, www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2019 až 09/2020) v plné výši (479Kč)  nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2019 až 09/2021 v plné výši (958Kč) v období 3.9. – 30.9 a uhradí ho nejpozději do 30.9.2019.

Pravidla soutěže

Z řádně objednaných a uhrazených předplatných budou vylosování 3 předplatitelé, kteří obdrží výhru a během začátku měsíce října 2019 budou obeznámeni ohledně výhry.Losování proběhne 4.10.2019

Výhry

Jízda na sedadle spolujezdce s profesionálním jezdcem týmu Škoda Motorsport za volantem nejnovější verze nejúspěšnějšího soutěžního vozu v historii automobilky Škoda. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad  uplatňovat přímo u osob, u kterých realizují výhru.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, a to správcem – společností Business Media CZ s.r.o. sídlem Praha 5, Nádražní 32, nebo jím určeným zpracovatelem po dobu trvání smluvního vztahu o poskytování služeb mezi soutěžícím a správcem. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat a to jakýmkoliv způsobem.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 3. 9. 2019

Kontakt