SMS soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3. 5. 2019 do 31. 5. 2019 do 12 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 035 82 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234182, (dále jen organizátor). Technicky zajišťuje společnost MobilBonus, s. r. o.

SMS soutěž časopisu Automobil 5/2019

(dále jen SMS soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor a spolupořadatel soutěže

SMS soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3. 5. 2019 do 31. 5. 2019 do 12 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 035 82 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234182, (dále jen organizátor). Technicky zajišťuje společnost MobilBonus, s. r. o.

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnostem Business Media CZ s. r. o., Mobilbonus, s. r. o. Send, s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

SMS soutěž probíhá v časopise Automobil 5/2019.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel, která zašle SMS zprávu nejpozději do 31. 5. 2019 do 12 hodin.

Pravidla soutěže

Soutěžící zašle SMS ve tvaru SOUmezeraAMR5mezeraodpověď na soutěžní otázku na určené hrací telefonní číslo 900 10 06 (dále jen „hrací číslo“). Z jednoho telefonního čísla bude přijata pouze jedna správně sestavená SMS.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy spojené s doručováním SMS zpráv.

Odesláním SMS s odpovědí na hrací číslo vyjádří soutěžící svůj souhlas s účastí v této části soutěže a s podmínkami a pravidly soutěže.

Pokud soutěžící odešle SMS zprávu pomocí internetu, nebude do soutěže zařazen. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu z telefonu, který není jeho, je povinen získat souhlas vlastníka mobilního telefonu s tím, že prostřednictvím jeho mobilního telefonu bude držitel komunikovat s organizátorem. SMS zprávy, které budou zaslány na chybné telefonní číslo, v rozporu s předepsaným tvarem SMS nebo v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.

Cena SMS zprávy soutěžícího je 6 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje společnost MobilBonus, infolinka +420 777 717 535, help@mobilbonus.cz (po-pá  8:00 – 16:00 hod.).

Přijaté SMS zprávy budou pro účely vyhodnocení soutěže a určení výherců zaznamenávány. Záznam přijatých SMS zpráv bude pořizován automaticky, a to v tomto rozsahu: mobilní číslo účastníka soutěže, odpověď na soutěžní otázku, datum a čas přijetí SMS zprávy, obsah zprávy. Zaznamenané údaje jsou závazné pro vyřizování případných reklamací.

Výhry

  • Víkendový pobyt v termálních lázních a saunovém světě Resort Therme Laa pro 2 osoby na 2 noci
  • Sleva 40 % na předplatné časopisu Automobil

Pořadová čísla SMS zpráv jsou přidělována postupně podle data a času přijetí.

Výherce je povinen ohlásit nejpozději do 15. 6. 2019 svou výhru na telefonním čísle 225 985 225 nebo na 777 333 370.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z odpovědnosti za vady na výhrách uplatňovat přímo u osob uvedených v záručních podmínkách.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora/spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, a to správcem – společností Business Media CZ s.r.o. sídlem Praha 5, Nádražní 32, nebo jím určeným zpracovatelem po dobu trvání smluvního vztahu o poskytování služeb mezi soutěžícím a správcem. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat a to jakýmkoliv způsobem.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 5. 2019

Kontakt