Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 2. 10. 2019 do 31. 10. 2019 do 12 hodin.

Soutěž s předplatným v časopisu Automobil 10/2019

(dále jen soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Business Media CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ: 036 31 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234181 (dále jen organizátor).

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Business Media CZ s. r. o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá v časopise Automobil 10/2019. Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle č. II. těchto oficiálních pravidel, která zakoupí na stránkách www.automobil-revue.cz, www.bmczech.cz nebo na www.send.cz a nebo si telefonicky objedná na čísle 225 985 225, 777 333 370 roční předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2019 až 09/2020) v plné výši (479 Kč) nebo dvouleté předplatné časopisu Automobil (tj. čísla časopisu 10/2019 až 09/2021 v plné výši (958 Kč) v období 2.–31. 10. a uhradí ho nejpozději do 31. 10. 2019 a s účasti v soutěži souhlasí.

Pravidla soutěže

Prvních 20 předplatitelů, kteří řádně objednají a uhradí předplatné a s účastí v soutěži souhlasili, získávají knihu „Tatra 603 – jsem ženská“, která jim bude zaslána na adresu, kterou uvedou při vytvoření objednávky předplatného.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z případných vad uplatňovat přímo u společnosti SEND Předplatné spol. s r. o., IČ: 61061409, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300, která jim výhru doručí.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen. Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 2. 10. 2019

Kontakt