SMS soutěž Dom roka probíhá na území Slovenské republiky v termínu od 23. 11. 2017 do 31. 12. 2017 do 12.00 hodin. Organizátorem soutěže je Business Media CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ 03582604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234182, (dále jen organizátor). Technicky zabezpečuje společnost Mobilbonus, s.r.o., infolinka +420 777 717 535, help@mobilbonus.cz, www.platmobilem.cz

SMS soutěž časopisu Rodinný dom 11-12/2017

(dále jen SMS soutěž)

Oficiální pravidla soutěže

I.

Organizátor a pořadatel soutěže

SMS soutěž Dom roka probíhá na území Slovenské republiky v termínu od 23. 11. 2017 do 31. 12. 2017 do 12.00 hodin.

Organizátorem soutěže je Business Media CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00, IČ 03582604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234182, (dále jen organizátor).

Technicky zabezpečuje společnost Mobilbonus, s.r.o., infolinka +420 777 717 535, help@mobilbonus.cz, www.platmobilem.cz

II.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území Slovenské republiky starší 18 let.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnostem Business Media CZ s.r.o. a Mobilbonus, s.r.o.

III.

Účastníci soutěže a pravidla soutěže

SMS soutěž probíhá v časopise Rodinný dom 11-12/2017.

Účast v jedné části soutěže není podmínkou účasti v další části.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel, která obdrží spolu s časopisem Rodinný dom 11-12/2017 jedinečný soutěžní kód a zašle jej nejpozději do 31. 12. 2017 do 12.00 hodin formou SMS.

Pravidla soutěže

Soutěžící zašle SMS ve tvaru SUTmezeraRDRmezerasoutěžní kódmezeraodpověď na anketní otázku na určené hrací telefonní číslo 7005 (dále jen „hrací číslo“). Z jednoho telefonního čísla bude přijata pouze jedna správně sestavená SMS.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy spojené s doručováním SMS zpráv.

Odesláním SMS s odpovědí na hrací číslo vyjádří soutěžící svůj souhlas s účastí v této části soutěže a s podmínkami a pravidly soutěže.

Pokud soutěžící odešle SMS zprávu pomocí internetu, nebude do soutěže zařazen. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu z telefonu, který není jeho, je povinen získat souhlas vlastníka mobilního telefonu s tím, že prostřednictvím jeho mobilního telefonu bude držitel komunikovat s organizátorem. SMS zprávy, které budou zaslány na chybné telefonní číslo, v rozporu s předepsaným tvarem SMS nebo v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.

O správnosti či nesprávnosti odpovědi bude soutěžící obratem automaticky informován zpětnou SMS zprávou. Tato zpráva bude obsahovat informaci o výhře, o způsobu jejího předání.

Cena SMS zprávy soutěžícího je 0,20 € s DPH. Cena příchozí zpětné SMS není soutěžícímu účtována.

Přijaté SMS zprávy budou pro účely vyhodnocení soutěže a určení výherců zaznamenávány. Záznam přijatých SMS zpráv bude pořizován automaticky, a to v tomto rozsahu: mobilní číslo účastníka soutěže, soutěžní kód, datum a čas přijetí SMS zprávy, obsah zprávy. Zaznamenané údaje jsou závazné pro vyřizování případných reklamací.

Výhry

  1. cena: produkty od společnosti Mountfield (sekačka na trávu IAM 40-3725, nabíjecí stanice Quick Charge, akumulátor Samsung, plotové nůžky IAHS 40-5425). Cenu si výherce vyzvedne na nejbližší pobočce společnosti Mountfield.
    2. cena: kuchyňská pánev KitchenAid. Cena bude výherci zaslána poštou.
    3. cena: balíček Tchibo: kávovar Caffisimo Tuttocafe, balíček Davidoff, souprava šálků na espresso + zrnková káva Tchibo Espresso Sicilia Style. Cena bude výherci zaslána poštou.

Pořadová čísla SMS zpráv jsou přidělována postupně podle data a času přijetí.

Výherce je povinen ohlásit nejpozději do 15. 1. 2018 svou výhru na telefonním čísle 905 983 537 a telefonicky sdělit adresu, na kterou má být výhra zaslána, případně dohodnout jiný způsob předání výhry. Toto je podmínkou pro získání výhry, nebude-li tato podmínka splněna, propadá výhra ve prospěch společnosti Business Media CZ s.r.o.

O předání a převzetí výhry bude na žádost organizátora sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení (včetně poštovních dokladů o doručení či předání zásilky) o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i spolupořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly.

V případě, že výherce výhru nepřevezme ve stanoveném termínu, propadá výhra ve prospěch společnosti Business Media CZ s.r.o.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z odpovědnosti za vady na výhrách uplatňovat přímo u osob uvedených v záručních podmínkách.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora/spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, a to správcem – společností Business Media CZ s.r.o. sídlem Praha 5, Nádražní 32, nebo jím určeným zpracovatelem po dobu trvání smluvního vztahu o poskytování služeb mezi soutěžícím a správcem. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat a to jakýmkoliv způsobem.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.bmczech.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.

 

 

Kontakt